MP4 : Sn. Adnan Oktar'ın Haham David Stav, Haham Haim Drukman, Haham Rafael Feurstein ile görüşmesi – 10 Ekim 2011MP3 : Sn. Adnan Oktar'ın Haham David Stav, Haham Haim Drukman, Haham Rafael Feurstein ile görüşmesi – 10 Ekim 2011