Darwinizm Bilim Değildir, Tabiatı İlah Edinmiş Bir Şaman Dinidir!

 • Darwinizm türlü hurafeler üzerine kurulmuş eski bir Şaman Dini`dir. Şamanizm`in kökleri ise yaklaşık 50 bin yıl öncesine dayanmaktadır.
   
 • Şamanizm yağmur, şimşek, fırtına, rüzgar, güneş, kar gibi güçlere tapınmayı temel alan bir inanç sistemidir. Darwinizm de doğaya tapınma dinidir; doğayı, ``efsanevi ve esrarengiz güçleri olan`` bir varlık olarak tanımlar. Taşın, toprağın, güneşin, şimşeğin, rüzgarın bir araya gelerek canlılığı meydana getirdiğine iman etmeyi öngörür.
   
 • Şamanlar, kabilelerin, toplulukların, hekimleri, bilgeleri, önderleri, yöneticileri oldukları iddiasındadırlar. Darwinistler de kendilerini bu şekilde tanımlarlar. Şamanlar doğanın sırlarına vakıf olduklarını, gelecekten haberler verdiklerini iddia ederler. Aynı şekilde Darwinistler de maddenin, atomun ve dünyanın sırlarını bildiklerini öne sürer, gelecekte insanın ve doğanın geçireceği hayali değişimi haber vermeye kalkışırlar.
   
 • Astronomi, biyoloji, paleontoloji, fizik, jeoloji, kimya, jeofizik, embriyoloji vb. birer bilimdir. Darwinizm ise bilim değildir, ilkel bir Şaman Dini`dir.

^

Geçmiş zamanlarda timsaha tapan insanların inanışları ne derece garip ve akıl almazsa günümüzde Darwinistlerin inanışları da aynı derecede akıl almazdır. Darwinistler, tesadüfleri ve cansız şuursuz atomları yaratıcı güç olarak kabul ederler hatta bu inanca, bir dine bağlanır gibi bağlanırlar.

Evrim teorisi ortaya atıldığı günden itibaren pek çok bilim dalında yaşanan gelişmeler, bu teorinin iddialarını birer birer geçersiz kılmıştır. Buna rağmen teori savunulmaya devam etmektedir. Bilimsel bir teori geçersiz olduğu ispat edildiğinde rafa kaldırılır ve tartışma kapanır. Ancak Darwinizm için durum farklıdır. Evrim aleyhinde gösterilen deliller ne kadar güçlü ve kesin olursa olsun, evrimciler bunları görmezden gelmekte, inançlarını şiddetli bir şekilde savunmaya devam etmektedirler.

Ateşe tapınma, yıldızlara tapınma, güneşe tapınma, uzaylılar tarafından yaratıldığını düşünme, bazı hayvanları kutsal saymak nasıl bilimsel değilse Darwinizm de bilimsel değildir. Çünkü bu batıl inanışlar gibi Darwinizm de putları ve sahte ilahları olan bir dindir.

Darwinizm'in putlarından en önemlisi "tesadüf putu"dur. Hangi Darwinist eseri okursanız okuyun, evrimcilerin bu putun gücü(!) ve kabiliyetleri(!) hakkındaki iddialarını görürsünüz. "Tesadüf putu", Darwinizm'in hayat damarıdır, özüdür...

Evrimciler, ``tesadüf putu``nun her yaptığının bir hesap üzerine olduğunu iddia ederler. Onlara göre bu put herşeyi düşünebilir(!), her adımını önceden hesaplayabilir(!).

Evrimciler, garip bir güce inanırlar. Maddeye ilahlık vermektedirler. Maddenin canlıları imal edebileceğine, bir canlının başka bir canlı meydana getirebileceğine iman etmişlerdir. Bilim bunları reddetmektedir ama Darwinistler için bunlar reddedilmez, inanılması gereken gerçeklerdir.

Darwinizm çılgınca, akılsızca hurafeler ve yalanlar üzerine kurulmuş eski bir Şaman Dini`dir. İslam`ın karşısına bu şirk dini getirilmiştir.

Darwinist Şaman Dini`ne göre toprak, su, taş, kaya duyabilir, hissedebilir, koku alabilir, işitebilir, renk algısına sahip olabilir.

Darwinizm dininin özünü, bilime ve akla aykırı olan bu saçma batıl tesadüf inancı oluşturmaktadır. Gerçekte insan aklı, hiçbir kompleks varlığın kendi kendine ve tesadüfen oluşamayacağını, mutlaka bilinçli bir planın ürünü olduğunu anlayabilecek kapasitededir. Ama, tıpkı kendi elleriyle yaptıkları putlara tapan putperestler gibi, Darwinistler sahte ilahlara inanırlar.

Darwinistlerin kabul ettikleri saçma inanış ile eski putperest kültürlerin inanışları birbirine çok benzemektedir. Putperestler nasıl cansız putların tüm varlıkları yarattıklarına inanıyorlarsa, evrimciler ve materyalistler de yine cansız maddenin birtakım tesadüfler sonucunda tüm canlıları ve kendilerini yarattığına inanmaktadırlar. (Allah'ı tenzih ederiz.)

Öğrencilere biyoloji adı altında Darwinist Şaman Dini öğretilmesi kabul edilemez. Ancak bu dinden arındırılmış bir bilim dalı olarak biyoloji eğitimi gereklidir.

Milletimiz yerli evrimcilerin oyunlarına gülüp geçmektedir. Çünkü iftirayla, saldırıyla evrim ispatlanmaz. Bir delil varsa ortaya konur, böylelikle herkes doğru ile yanlışı kolaylıkla anlayabilir. Aylardır yurdun dört bir yanında devam eden fosil sergileri, canlıların evrim geçirmediklerini ortaya koymuş, milletimiz bilgilendirilmiştir.

Evrimcilerden ise ellerinde fosil varsa sergilemeleri beklenmektedir. Hiç değilse birkaç fosili, Cumhuriyet, Vatan, Hürriyet gibi gazetelerin merkez binalarında veya bahçelerinde veya İstanbul Taksim, Ankara Ulus gibi halkın yoğun olduğu merkezlerde sergilemeleri gerekmektedir. Bunu yapamıyorlarsa evrimi savunmaktan vazgeçmelidirler. Ara fosil yoktur, çünkü böyle bir şeyin olması da imkansızdır.

Bugüne kadar evrimcilerin öne sürdüğü her fosil sahte veya geçersiz çıkmıştır. Örneğin Piltdown Adamı denmiş, sahte çıkmıştır, Nebraska Adamı denmiş, fosilin domuz olduğu anlaşılmıştır, Coelacanth denmiş, normal bir balık olduğu ispat edilmiştir. İnsanın evrimi hikayeleri için gösterilen tüm kafatasları ve kemik parçalarının bugünkü insanlara veya geçmişte yaşamış ancak nesillleri tükenmiş maymun türlerine ait olduğu kanıtlanmıştır.

Darwinist Şaman Dini mensupları gelecekten uydurma haberler verir, insanları etki altında bırakmaya çalışırlar.

İlkçağlardan beri dünyada putperest toplumlar olmuştur. Her dönemde ve her toplumda insanlar kendi kendilerine farklı putlar oluşturmuşlardır. Darwinistler nasıl tesadüfleri ve cansız varlıkları yaratıcı putlar olarak kabul ediyorlarsa, sapkın inanışa sahip toplumlarda da benzer varlıklar put edinilmiştir.

Evrimciler, gerçekte hiç var olmamış varlıklar hayal eder ve bunları usta sanatçılara maket veya resim olarak hazırlatırlar. Ardından bu maket ve resimleri kullanarak evrimin bilimsel bir gerçek olduğuna insanları inandırmaya çalışırlar. Oysa bu materyaller sadece hayal gücünü yansıtır, fosil kayıtlarında böyle canlılar bulunmamaktadır. Gazetelerde, dergilerde ve müzelerde insanlara bu sahte deliller teşhir edilir. Öyle bir noktaya gelinir ki evrimcilerin bizzat kendileri bile ürettikleri bu sahte dellilerin büyüsüne kapılır, Darwinizm dininin, kendi elleriyle yaptıkları bu putlarına inanmaya başlarlar.

Bilimsel Gerçekler ``Darwinist Şaman Dini``nin İddialarını Reddetmektedir

Darwinist Şaman Dinine Göre: İlk canlı kendi kendine oluşmuştur.
Modern Bilime Göre: Canlılık tesadüfen oluşamaz. Değil bir canlı, tek bir hücre, hatta tek bir protein bile tesadüflerle oluşamaz. 

-       Tek bir proteinin oluşması için DNA gerekir
-       Protein olmadan DNA oluşamaz
-       DNA olmadan protein oluşamaz
-       Protein olmadan protein oluşamaz
-       Tek bir proteinin oluşması için 60 ayrı protein gerekir
-       Bu proteinlerin bir tanesi bile eksik olsa protein var olamaz
-       Ribozom olmadan protein oluşmaz
-       RNA olmadan da protein oluşmaz
-       ATP olmadan protein oluşmaz
-       ATP’yi üretecek mitokondri olmadan da protein oluşmaz.
-       Hücre çekirdeği olmadan protein oluşmaz
-       Sitoplazma olmadan da protein oluşmaz
-       Hücredeki organellerden bir tanesi eksik olsa protein oluşamaz
-       Hücredeki bütün organellerin var olması ve çalışması için de proteinler gereklidir
-       Bu organeller olmadan da hiçbir şekilde protein olmaz. 

Bu sistem, bir arada çalışmak zorunda olan iç içe bir sistemdir. Biri olmadan diğeri olamaz. Tek bir parçası var olsa bile, sistemin diğer parçaları olmadan bu parça hiçbir işe yaramaz.
Kısacası,  
BİR PROTEİNİN VAR OLMASI İÇİN HÜCRENİN TAMAMI GEREKİR.Hücre, bugün incelediğimiz ve çok az bir kısmını anlayabildiğimiz mükemmel kompleks yapısı ile var olmadığı sürece, TEK BİR TANE BİLE PROTEİN MEYDANA GELEMEZ.


Darwinist Şaman Dinine Göre: Canlılar birbirlerinden türemişlerdir.
Modern Bilime Göre: Canlılar birbirlerinden türeyemezler. Her canlının kendine has özellikleri vardır. Bunların bir başka canlının yavaş yavaş değişmesiyle meydana gelmesi olanaksızdır.

Darwinist Şaman Dinine Göre: Fosiller evrimi desteklemektedir.
Modern Bilime Göre: Fosiller evrimin değil yaratılışın delilidir. Bugüne kadar yaklaşık 100 milyon fosil bulunmuştur. Bunların hepsi tam ve eksiksiz canlılara aittir. Canlıların evrimleştiklerini gösteren hiçbir fosil yoktur.

Darwinist Şaman Dinine Göre: Canlılar mutasyonlarla çeşitlenmiştir.
Modern Bilime Göre: Mutasyonlar canlılığı tahrip ederler. Canlıları çeşitlendirmez; ya öldürür ya da sakat bırakırlar.

Darwinist Şaman Dinine Göre: İnsanlar maymun benzeri varlıklardan türemişlerdir.
Modern Bilime Göre: Maymunlar ve insanlar ayrı canlılardır. Birbirleriyle hiçbir soy bağları yoktur. Fiziksel benzerliklerin yanında çok büyük ve evrimin iddiaları ile açıklanamayacak farklar taşırlar.

Darwinist Şaman Dinine Göre: Doğal seleksiyon bir evrim delilidir.
Modern Bilime Göre: Doğal seleksiyon, doğada var olan sistemin bir parçasıdır. Bir canlıyı evrimleştirmez, yeni canlılar ortaya çıkarmaz.

Evrimcilerden İki Yeni Aldatmaca: Tiktaalik Roseae ve Gogonasus

Birkaç ay önce Kanada'da bulunan ve Tiktaalik roseae adı verilen fosil, evrimin büyük bir delili olarak lanse edilmiştir. Oysa bu canlının pek çok özelliği bir arada barındıran bir 'mozaik canlı' olduğu apaçık ortadadır. Evrimciler, buna rağmen bu canlıyı bir arageçiş türü olarak sunmakta ve hayali çizimlerle sudan karaya geçiş iddiasına delil olduğunu iddia etmektedirler. Günümüzde Avustralya'da yaşayan Platypus da, memeli, sürüngen ve kuş özelliklerini aynı anda üzerinde taşıyan bir mozaik canlıdır ve evrim teorisi için hiçbir yönden delil olarak gösterilemez.

Evrimciler son günlerde yeni bir fosili daha gündeme getirmişler ve yıllardır sürdürdükleri ``tamamlanan eksik halka`` masallarını tekrarlamışlardır. Avustralya`da bulunan ve nesli tükenmiş bir balık türü olduğu apaçık olan Gogonasus isimli yeni fosilin evrim ile hiçbir ilgisi yoktur. Sudan karaya geçiş masalına malzeme yapılmak istenen sözkonusu fosil, karada yaşamla ilgisi olmayan, kusursuz bir balık türüdür. Bu canlı, özellikle yüzgeç kemikleri öne sürülerek evrim delili olarak tanıtılmaktadır. Oysa bugün yaşamakta olan Coelacanth isimli balık da yüzgeçlerinde kemiklere sahiptir, bunların balık tarafından sadece yüzme amaçlı kullanılan, sıradan yüzgeçler olduğu tespit edilmiştir.

Evrimcilerin, iddialarını desteklemek için bulmaları gereken canlılar "ara formlardır". Bunlar, eksik, yarım, işlevini tam göremeyen organlara sahip olan canlılar olmalıdır. Oysa bulunan bu canlıların sahip oldukları organların her biri eksiksiz ve kusursuzdur. Yarı gelişmiş organları yoktur ve başka canlılardan evrimleşmiş olabileceklerine kanıt gösterilebilecek fosil serilerinden yoksundurlar.

Evrimciler artık halkı yalanlarla kandırmayı bırakıp gerçekleri kabul etmelidirler.

Yeryüzünde, çeşitli sebeplerle soyları tükenmiş sayısız canlı türü yaşamıştır. Yanda bir fosili görülen trilobitler de bunlardandır. Evrimcilerin ara fosil gibi gösterdiği tüm fosiller aslında nesli tükenmiş tam ve mükemmel canlılara aittir.

Basında, ``Atamız Tarla Faresi``, ``Atamız Mikrop``, ``Atamız Solucan`` tarzında haberler çok fazla çıkmakta, her seferinde başka bir uydurma haberle kamuoyu aldatılmaya çalışılmaktadır.

Materyalist Menfaat Odakları Yeni Komplolar Peşinde

Son aylarda hem yerli hem de yabancı basın panik halde Darwinizm`in dünya çapında yenilgisini yazmaktadır. Darwinizm`in hezimeti Avrupa masonluğunu ve bazı karanlık güçleri derinden etkilemiş, ateizmin ve materyalizmin yok edilmesi tehlikesine karşı can havli ile yaptıkları bir planı devreye sokmuşlardır. İngiliz ve Fransız locaları ilgili yerlere direktif vermişlerdir. Bu işin kayıtsız şartsız çözüme kavuşturulması için intikam hırsı ile Sabetayist aileler de devreye sokulmakta, bazı kalemler satın alınmakta, vatansever insanlara derin bir komplo hazırlığı yapılmaktadır. Ana hedef Bilim Araştırma Vakfı`dır. Ancak bu çabalardan geçmişte olduğu gibi bugün de bir netice almaları mümkün değildir. Olup bitenden haberdar olan milyonlarca insan vardır. Güneş doğmuştur, ışığı her yeri aydınlatmıştır. Bu aşamadan sonra yapılacak şey gerçekler karşısında teslim olmaktır.

İslam Bilimle Çatışmaz, Pagan Dinlerle Çatışır

İslam dini her türlü bilim dalını ve her türlü ilmi araştırmayı incelemeyi emreder:

... Göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler... (Al-i İmran Suresi, 191)

Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina ettik... (Kaf Suresi, 6)

... Rahman`ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir... (Mülk Suresi, 3)

İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı? (Tarık Suresi, 5)

Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? Göğe, nasıl yükseltildi? Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu? Yere; nasıl yayılıp-döşendi? (Ğaşiye Suresi, 17-20)

Şüphesiz, müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. (Casiye Suresi, 3-4)

Dolayısıyla İslam dini ile bilim arasında bir ayrım olması mümkün değildir. Ancak İslam dini bütün sahte dinlere karşıdır. Ateşe, şeytana, tesadüfe, tabiata, hayvanlara, putlara tapınmaya, yani her türlü pagan dinine karşıdır. Şamanizm de tesadüfe, tabiata, (taşa, toprağa, maddeye, hayvanlara, bitkilere) tapan bir pagan dinidir. İslam dini şamanizme de karşıdır. Darwinizm de bir Şaman dinidir. Bu yüzden Darwinizm ile İslam çatışır.

Adnan Oktar`ın, Harun Yahya müstear ismiyle kaleme aldığı eserlerin sayısı yaklaşık 250`dir. Bu kitaplar 46.000 sayfa ve 31.500 resimden oluşmaktadır. Bu kitapların 7.000 sayfa ve 6.000 resimlik bölümü Evrim Teorisinin çöküşünü konu almaktadır.

 • Evrim Aldatmacası...
 • Tarihi Bir Yalan: Kabataş Devri...
 • Darwin'in Anlayamadığı Kambriyen...
 • Hayatın Gerçek Kökeni...
 • Bir Zamanlar Darwinizm...
 • Arageçiş Açmazı...
 • 20 Soruda Evrim Teorisinin Çöküşü...
 • Darwinizm`in İnsanlığa Getirdiği Belalar...
 • 40 Konuda Hücre...
 • Kuşların ve Uçuşun Kökeni...
 • Evrimcilerin İtirafları...
 • Darwinizm`in Karanlık Büyüsü...
 • 50 Maddede Evrim Teorisinin Çöküşü...
 • Kainattaki Kusursuz Tasarım Tesadüf Değil...
 • Darwin'in Varislerine...
 • Sosyal Silah Darwinizm...
 • Kuran Darwinizm`i Yalanlıyor...
 • Türlerin Evrimi Yanılgısı...
 • Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi`nin Yanılgıları...
 • Darwin Yalan Söyledi!...
 • Darwinizm`in Kanlı İdeolojisi: Faşizm...
 • Evrimcilerin Yanılgıları...
 • Bir Tartışmanın Ardından...
 • Darwinizm`in Sonu...
 • Darwinizm Nasıl Bir Açmaz? (Evrimcilere Net Cevap-1)...
 • Darwinistlerin Beklediği Cevaplar (Evrimcilere Net Cevap-2)...
 • Darwin Bu Gerçekleri Bilmiyordu (Evrimcilere Net Cevap-3)...
 • Darwinistlerin Bilmek İstemedikleri Gerçekler (Evrimcilere Net Cevap-4)...
 • Evrim Açmazı-1...
 • Evrim Açmazı-2...
 • Darwin`in Türk Düşmanlığı...
 • Darwinizm Dini...
 • Evrimin Fosillere Yenilişi...
 • Darwinizm ile İlmi Mücdelenin Önemi...
 • Yaratılış Atlası...

 


Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismi ile hazırladığı tüm kitapları www.harun-yahya.com, www.harunyahya.net ve www.harunyahya.com adreslerinden ücretsiz olarak okuyabilir veya Global Yayıncılık'ın 0212 4444441 no`lu telefonundan temin edebilirsiniz.

----------

Bu tam sayfa ilan
22 Ekim 2006 tarihinde Yeni Şafak
25 Ekim 2006 tarihinde Vakit
26 Ekim 2006 tarihinde Milli Gazete
27 Ekim 2006 tarihinde Türkiye
6 Mayıs 2007 tarihinde Vakit
7 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye
8 Mayıs 2007 tarihinde Yeni Şafak
11 Mayıs 2007 tarihinde Önce Vatan
gazetelerinde yayınlanmıştır.

 

2008-03-29 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top