< <
4 / total: 18

Kafatası fosillerinden bazı örnekler -2-

AYI KAFATASI

Yaş: 4,4 milyon yıl
Dönem: Pliosen
Bölge: Zi Bo, Çin

Darwinistler için her canlının sözde bir evrimleşme masalı vardır. Darwinizm, akla, mantığa ve bilimsel delillere dayanmadığı için herhangi bir canlının geçmişi hakkında bir senaryo üretmek, hayal gücü en gelişmiş olan Darwinist'in becerisine kalmaktadır. Fakat Darwinistlerin hesaba katmadıkları gerçek şudur: Onlar, zaman içinde canlıların değişmediğini ortaya koyan bu kadar çok fosil elde edileceğini ummuyorlardı. Yaşayan fosillerin oldukça az sayıda ve kendilerince "açıklanabilir" olduğunu zannediyorlardı. Tüm canlıların aynı kaldıklarını belirleyen bir delilin bu kadar kesin şekilde ortaya çıkacağını düşünmemişlerdi. Dolayısıyla ortaya attıkları her hikayenin birer birer çürüyeceğini tahmin etmemişlerdi. Onlar, her tuzağın bir gün mutlaka bozulacağını, bunun Allah'ın kanunu olduğunu bilmiyorlardı.

4,4 milyon yıllık ayı kafatası fosili bu gerçeği gözler önüne seren delillerden biridir. Günümüz ayılarından farksız olduğu için evrim teorisini kesin olarak reddetmektedir.

AT KAFATASI

Yaş: 2,8 milyon yıllık
Dönem: Pliosen
Bölge: He Zheng, Çin

Bu sayfada görülen fosil resmiyle birlikte, Darwinistlerin yıllardır en büyük propaganda malzemesi olarak kullandıkları ve halen kullanmaya devam ettikleri atın evrimi senaryosunu çürüten bir delil daha gözler önüne serilmektedir. 2,8 milyon yıllık at kafatası fosili, günümüz atlarının tamamen aynısıdır. Bu yönüyle, halen doğa tarihi müzelerinde sergilenmekte olan sahte atın evrimi şemalarının bilimsel değeri olmadığını göstermektedir. Bu bilimsel gerçek karşısında Darwinistlerin kitaplarına temsili resimler koymaları, rekonstrüksiyonlarla bu hayali evrimi kendilerince canlandırmaya çalışmaları ve doğa tarih müzelerinde sahte geçiş şemaları sergilemelerinin anlamı yoktur. Çünkü atın evrimi senaryosu, kesin delillerle çürümüş durumdadır.

PANDA KAFATASI

Yaş: 4,6 milyon yıllık
Dönem: Pliosen
Bölge: Gan Su, Çin

Pandaların hep panda olarak var olduklarını gösteren bu fosil, canlıların evrimi iddialarını yalanlamaktadır. Bugüne kadar pandaların, sözde ortak atasını veya günümüzdeki hallerini alana kadar farklı ara aşamalardan geçtiklerini gösteren bir tane bile fosil bulunmamıştır. Bulunan her fosil, yaşı kaç olursa olsun, günümüzdeki pandaların sahip oldukları özelliklerin aynısını taşımaktadır. Bu gerçek karşısında Darwinistler büyük bir acz içindedir.

HİNT MİSK KEDİSİ KAFATASI

Yaş: 40 milyon yıllık
Dönem: Eosen
Bölge: Gan Su, Çin

Stephen Jay Gould, 1993 yılında, Natural History dergisindeki yazısında canlıların fosil kayıtlarında hep aynı yapılarıyla gözlenmeleri konusunda şöyle demektedir:

"Birçok fosil türünün jeolojik yaşam süresi boyunca durağanlığı ya da hiçbir değişim geçirmeyişi, tüm paleontologlar tarafından sözle ifade edilmeksizin onaylanmıştır. Ancak asla üzerinde etraflıca çalışılmamıştır... Durağanlığın çok yaygın olması, fosil kayıtlarının utandırıcı bir özelliği haline geldi, ama yokluğun (ki bu evrimin yokluğudur) bir ilanı olarak göz ardı edilmiş olarak bırakıldı."8

Fosil kayıtlarındaki durağanlığın evrimciler tarafından "utandırıcı" olarak nitelendirilmesinin ise tek sebebi vardır: Canlıların hiçbir değişim geçirmemeleri, evrim teorisinin sonu demektir. Evrimin hiç yaşanmadığını gösteren bu bilgi, Yaratılış gerçeğini teyit etmektedir.

MALAYA AYISI KAFATASI

Yaş: 6,7 milyon yıl
Dönem: Miosen
Bölge: Shan Dong, Çin

Henry Gee, In Search of Deep Time (Eski Zamanların Arayışında) isimli kitabında, fosil kayıtlarında evrim teorisini destekleyen herhangi bir kanıt olmadığını, aksine eldeki bilgilerin evrimciler tarafından kendi ön yargılarına göre taraflı şekilde yorumlandığını şöyle belirtmektedir:

"Evrimle ilgili olarak yaptığımız varsayımların çoğu, özellikle fosil kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla yaşamın tarihi ile ilgili olanlar, temelsizdir."9

Henry Gee'nin de ifade ettiği gibi, fosil kayıtları Darwinizm'in yaşamın ve canlılığın kökenine dair iddialarının gerçek dışı olduğunu göstermiştir. Resimdeki 6,7 milyon yıllık Malaya ayısı kafatası gibi sayısız örnek, Darwinizm'in gerçeklerle hiç uyuşmayan bir varsayımdan ibaret olduğunu kanıtlamaktadır.

SİBİRYA KURDU KAFATASI

Yaş: 47 milyon yıllık
Dönem: Eosen
Bölge: Shan Dong, Çin

Resimde görülen 47 milyon yıllık Sibirya kurdu kafatası, 47 milyon yıl boyunca mükemmel şekilde muhafaza olmuştur ve bugünkü görünümü, günümüz Sibirya kurtlarından hiçbir fark taşımadığını gösterir niteliktedir. Fosil kayıtlarındaki bu önemli izler, yaklaşık 150 yıldır çeşitli çabalarla ayakta tutulmaya çalışılan evrim teorisini ortadan kaldırmaktadır. Çünkü canlının elde edilen tüm fosilleri aynı şeyi söylemektedir: Bu canlı, milyonlarca yıl boyunca değişmemiştir, günümüzdeki gibidir. Yani, evrim geçirmemiştir.

TAZMANYA CANAVARI KAFATASI

Yaş: 32 milyon yıl
Dönem: Oligosen
Bölge: An Hui, Çin

İngiliz paleontolog Derek W. Ager, fosil kayıtlarının evrim teorisi açısından ne kadar ciddi bir sorun olduğunu şöyle anlatır:

"Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız; kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz."10

Canlıların herhangi bir kademeden yani ara aşamadan geçmediğini belgeleyen fosillerden biri de, resimdeki 32 milyon yıllık Tazmanya canavarı kafatasıdır.

TİBET YABAN EŞEĞİ KAFATASI

Yaş: 29 milyon yıllık
Dönem: Oligosen
Bölge: Yin Chuan, Çin

Evrimcilerin, yaban eşeklerinin sözde evrimsel atasını gösterme gayretleri boşunadır. Fosiller, yaban eşeklerinin herhangi bir canlıdan türemediklerini, hep eşek olarak var olduklarını ispatlamıştır. 29 milyon yıl önce yaşamış olan eşeklerin, günümüz eşekleriyle aynı olduğunu gösteren resimdeki fosil, tüm evrimci iddiaları susturmaktadır. Canlılar, mutasyonların ve kör tesadüflerin neticesinde meydana gelmemiştir. Tüm canlı türlerini, üstün yaratma gücüne sahip olan Yüce Allah yaratmıştır.

YELELİ KURT KAFATASI

Yaş: 7,3 milyon yıllık
Dönem: Miosen
Bölge: An Hui, Çin

Fosil kayıtları evrim için bir açmazdır. Bu gerçek evrimciler tarafından da kimi zaman ifade edilir. İşte evrimci paleontolog Mark Czarnecki'nin sözleri:

"Teoriyi (evrimi) ispatlamanın önündeki büyük bir engel, her zaman için fosil kayıtları olmuştur... Bu kayıtlar hiçbir zaman için Darwin'in varsaydığı ara formların izlerini ortaya koymamıştır. Türler aniden oluşurlar ve yine aniden yok olurlar. Ve bu beklenmedik durum, türlerin Allah tarafından yaratıldığını savunan görüşe destek sağlamıştır."11

MAYMUN KAFATASI

Yaş: 32 milyon yıllık
Dönem: Oligosen
Bölge: Qing Dao, Çin

Bugüne kadar yarın maymun yarı insan özelliği taşıyan bir tane bile fosil bulunamamıştır. Bir zamanlar sözde insanın evrimine delil olarak öne sürülen fosil örneklerinin birer sahtekarlık ürünü olduğu ortaya çıkmış ve bunların hepsi evrimciler tarafından geri çekilmiştir. Geriye Darwinistlerin hayal ürünü senaryoları dışında bir şey kalmamıştır.

Somut bulgular, maymunların hep maymun, insanların hep insan olarak var olduklarını, evrimin bir yalan olduğunu ispatlamıştır. Bu bulgulardan biri de resimdeki 32 milyon yıllık maymun kafatası fosilidir.

ASYA VAHŞİ ATI KAFATASI

Yaş: 33 milyon yıllık
Dönem: Oligosen
Bölge: Yun Nan, Çin

Atın evrimi senaryosuna bir başka darbe de resimde görülen 33 milyon yıllık Asya vahşi atı kafatasıdır. Günümüz Asya atlarıyla tam anlamıyla aynı özellikleri sergileyen bu canlının ilkelden gelişmişe hayali dönüşümünü gösteren tek bir iz bile yoktur. Sahip olduğu tüm özellikler tam, yerli yerinde ve son derece komplekstir. 33 milyon yıl öncesine dair ara geçiş arayışları da evrimciler açısından yine hüsranla sonuçlanmış, günümüzdekilerden hiçbir farkı olmayan mükemmel yapıdaki Asya vahşi atlarının örneklerini vermiştir.

GRİZLY AYISI KAFATASI

Yaş: 53 milyon yıllık
Dönem: Eosen
Bölge: Shan Dong, Çin

Son iki yıldır, çeşitli yayınlar vesilesiyle canlıların birbirlerinden değişim geçirerek evrimleşmediklerini gösteren sayısız fosil delil sunulmaktadır. Bunların tümü, resimde görülen 53 milyon yıllık grizly ayısı kafatasında olduğu gibi, günümüz canlıları ile aynıdır ve milyonlarca yıl boyunca değişmemişlerdir. Bu gerçek karşısında ise Darwinistlerden hiçbir bilimsel itiraz gelmemektedir. Tek bir fosile karşı bile mantıklı açıklamada bulunamamaktadırlar. Bunun sebebi, ortaya konan milyonlarca yıllık fosillerin kesin olarak gerçek olması ve günümüz canlılarının geçmişteki örneklerini temsil etmeleridir.

KAR KAPLANI KAFATASI

Yaş: 32 milyon yıllık
Dönem: Oligosen
Bölge: Dong Bei, Çin

Bilimsel gerçekler, Darwinistlerin örtbas edebilecekleri gibi değildir. Evrim diye bir şey yoktur. Evrimin sahte ilahı tesadüf, kaos efsanesinin bir ürünüdür. Aklı, şuuru yoktur; göremez, duyamaz, düşünemez, tedbir alamaz; sanat ve estetik gücü yoktur. Böyle bir sistem, gören, duyan, tedbir alan, hisseden, akılla ve şuurla var edildikleri belli olan, sanat ve estetik sergileyen canlı varlıkları ortaya çıkaramaz. Milyonlarca yıllık fosiller, bu Darwinist aldatmacayı kesin olarak yıkmıştır. Fosil kayıtlarındaki canlılar, yaratıldıklarını ilan etmektedirler. Bunlardan biri de 32 milyon yıl öncesinde yaşamış olan ve günümüz türdeşlerinden hiçbir farkı olmayan kar kaplanı kafatasıdır.

TAY KAFATASI

Yaş: 3,2 milyon yıllık
Dönem: Pliosen
Bölge: Yun Nan, Çin

"Ayrı türlere ait fosillerin, fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri, Darwin'in Türlerin Kökeni'ni yayınlamasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Darwin ise gelecek nesillerin bu boşlukları dolduracak yeni fosil bulguları elde edecekleri kehanetinde bulunmuştur... Aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda, fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Bu, fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Fosil kayıtları açıkça söz konusu kehanetin yanlış olduğunu göstermektedir."12

Evrimci paleontolog Niles Eldredge'in bu sözlerini resimde görülen 3,2 milyon yıllık tay kafatası doğrulamaktadır. Milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişime uğramamış olan bu canlı, Darwinistlerin aslında Darwin'den beri bildikleri bir gerçeği teyit etmektedir.

DİPNOTLAR

8. S. J. Gould, 'Cordelia's Dilemma', Natural History, Şubat, s. 10-18

9. Henry Gee, In Search of Deep Time, Cornell University Press, Ithaca, 1999, s. 1-2

10. Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, cilt 87, 1976, s. 133

11. Mark Czarnecki, "The Revival of the Creationist Crusade", MacLean's, 19 Ocak 1981, s. 56

12. N. Eldredge, and I. Tattersall, The Myths of Human Evolution, Columbia University Press, 1982, s. 45-46

4 / total 18
Harun Yahya'nın Darwin'i Yıkan Kafatasları kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top