< <
11 / total: 18

Kafatası fosillerinden bazı örnekler -9-

ZEBRA KAFATASI

Yaş: 47 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Nei Meng Gu, Çin

Resimde görülen 47 milyon yıllık zebra kafatası, günümüzdeki zebralardan tam anlamıyla farksızdır. Bu delillerle evrim teorisinin iddiaları birer birer çürütülüyorken, Darwinizm'e sadakatle bağlanmanın, çürütülmüş hikayeleri gündeme taşıyarak gözboyamaya çalışmanın büyük bir zaman, kaynak ve emek israfı olduğu açıktır. Darwinistlerin bu çabaları artık istedikleri sonucu vermemekte, onlara ve teorilerine bir şey kazandırmamaktadır. Aksine, bilimsel delillere rağmen iddialarından vazgeçmemeleri, üzerlerindeki şüpheyi çok daha fazla artırmaktadır. Bilimin geldiği noktada evrim teorisine kesin olarak yer yoktur.

SIRTLAN KAFATASI

Yaş: 52 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Hua South, Çin

Darwinistler ara fosil beklentisi içindelerken, fosil kayıtları sürekli olarak yaşayan fosillerin tarihini geriye atmaktadır. Örneğin, sırtlanlar 52 milyon yıl önce de vardır, 80 milyon yıl önce de, 90 milyon yıl önce de. Darwinistler istedikleri kadar bu canlıların hayali evrim tarihini kurgulamaya çalışsınlar, tarihte bulunan her sıtlan fosili, günümüz sırtlanlarının aynısıdır. Nitekim resimde görülen 52 milyon yıllık sırtlan kafatası da bunu doğrulamaktadır. Diğer örneklerde olduğu gibi bu fosil de, canlının milyonlarca sene boyunca değişmediğini göstermektedir.

YABANİ AV KÖPEĞİ KAFATASI

Yaş: 5,3 milyon yıl
Dönem: Miosen
Bölge: Xi An, Çin

Darwin, teorisinin içinde bulunduğu açmazı kitabında şu satırlarla ifade ediyordu:

"Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruzı Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerindeı Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz...ı"24

Darwin'in ardından, yaklaşık 150 yıl sonra, evrimcilerin karşısındaki soru halen aynıdır: Bugüne kadar milyonlarca fosil örneği elde edilmişken, neden bir tane dahi ara form fosili bulunamamıştırı Darwinist ön yargılarla düşünmeyenler için bu sorunun cevabı açıktır: Çünkü "ara canlılar" hiçbir zaman yaşamamıştır. Canlılar birbirlerinden türeyerek oluşmamışlardır. Canlıların her birini sahip oldukları üstün özelliklerle, Yüce Allah yaratmıştır.

BOZAYI KAFATASI

Yaş: 42 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Zhe Jiang, Çin

"Bilinen fosil kayıtları kademeli evrim ile uyumlu değildir ve hiçbir zaman olmamıştır... Paleontologların çoğunluğu, delillerinin Darwin'in bir türün değişimine götüren çok küçük, yavaş ve giderek biriken değişiklikler üzerine yaptığı vurguyla çelişir durumda olduğunu hissetmiştir... Onların hikayeleri de örtbas edilmiştir."25

İşte evrim teorisi John Hopkins Üniversitesi'nden Prof. S. M. Stanley'in belirttiği şekilde, yalanlar, örtbas edilmiş itiraflar ve itirazlarla doludur. Çünkü Darwinistler, fosil kayıtlarının teoriyi geçersiz kıldığının farkındadırlar. Teoriyi geçersiz kılan örneklerden bir tanesi de resimde görülen 42 milyon yıllık bozayı kafatasıdır.

ASLAN KAFATASI

Yaş: 3,3 milyon yıllık
Dönem: Pliosen
Bölge: Gan Su, Çin

Fosil bulgularının evrim teorisini geçersiz kıldığını, evrimci fosil uzmanı David Pilbeam, şöyle itiraf eder: "Farklı bir bilim dalından zeki bir bilim adamını getirseniz ve ona elimizdeki yetersiz delilleri gösterseniz, kesinlikle 'Bu konuyu unutun, devam etmek için yeterli dayanak yok' diyecektir."26

Darwinistlerin iddialarında ısrar etmeleri için hiçbir bilimsel dayanakları yoktur. Diğer yandan, resimdeki 3,3 milyon yıllık aslan kafatası gibi sayısız fosil, gerçekleri açıkça ortaya koymuştur: Evrim hayal ürünü, bilim dışı bir hikayedir. Evreni ve tüm canlıları, herşeyin tek hakimi olan Allah yaratmıştır.

ASYA VAHŞİ ATI KAFATASI

Yaş: 33 milyon yıl
Dönem: Oligosen
Bölge: Yun Nan, Çin

Atın evrimi senaryosu, Darwinizm'in en bilinen sahtekarlık örneklerinden biridir. Günümüzde pek çok evrimcinin geçersizliğini itiraf etmek zorunda kaldığı bu senaryo, hala bazı fanatik Darwinistler tarafından savunulmaktadır. Oysa olağanüstü tutarsızlıklar barındıran ve bilimsel hiçbir delili olmayan bu iddia tam anlamıyla yalanlanmış durumdadır. Bunun kuşkusuz en önemli göstergelerinden biri, milyonlarca yıl öncesinden değişmeden kalmış haldeki at fosilleridir. Yukarıda resmi görülen 33 milyon yıllık Asya vahşi atı kafatası, şu anda yaşamakta olan Asya vahşi atlarının günümüzden 33 milyon yıl önce aynı şekilde yaşadıklarını göstermektedir. Bu delil başlı başına Darwinizm'in her türlü iddiasını, her türlü yalanını yıkmaya yeterlidir.

KAPLAN KAFATASI

Yaş: 9,8 milyon yıl
Dönem: Miosen
Bölge: Yun Nan, Çin

100 yılı aşkın zamandır yapılan paleontolojik çalışmalar neticesinde elde edilen her sonuç, evrime darbe vurmaktadır. Darwin'in bir gün bulunacağını umduğu ara fomlar halen kayıptır. Evrim teorisinin çöküşünün ispatı olan bu durum evrimci Nature dergisindeki bir makalede şöyle ifade edilmektedir:

"Fosil kayıtlarındaki eksik halkalar Darwin'i endişelendiriyordu. Bunların gelecekte bulunacağından emindi, ancak bu kayıp halkalar hala eksik ve eksik olarak kalmaya devam edecekler gibi görünüyor."27

TİLKİ KAFATASI

Yaş: 53 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Yun Nan, Çin

Darwinistlerin, evrimin yaşanmış olduğunu gösterebilecek hiçbir bilimsel delilleri yoktur. Bu delil yokluğu eserlerinde ve yazılarında da dikkat çeker. Örneğin evrimci paleontolog Collin Patterson, Evrim (Evolution) isimli kitabında ara geçiş formlarına yer vermediği için eleştirildiğinde, bu eleştiriye verdiği cevapla evrimcilerin içinde bulunduğu açmazı gözler önüne sermiştir:

"Kitabımda evrimsel geçiş formları ile ilgili illüstrasyonların eksik olduğu görüşünüze tamamıyla katılıyorum. Eğer herhangi bir canlı veya fosil bilseydim, tabii ki bunu kitabıma ilave ederdim... Ben bir paleontolog olarak, fosil kayıtlarının atalarını tanımlama ile ilgili felsefi problemlerle sarılmış durumdayım. Bir türün hangi tür canlıdan geldiğini gösteren bir fosil fotoğrafı göstermemi istemişsiniz, böyle bir fosil kaydı mevcut değil."28

TAVŞAN KAFATASI

Yaş: 30 milyon yıl
Dönem: Oligosen
Bölge: White River Oluşumu, Wyoming, ABD

Canlılık tarihi, mükemmel yapılarıyla korunmuş sayısız fosil örneğiyle doludur. 30 milyon yıllık tavşan fosili de bunlardan biridir. Söz konusu fosil incelendiğinde, 30 milyon yıl önce yaşayan tavşanların, günümüzdeki türdeşlerinden hiçbir farkı olmadığı anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle, tarih boyunca tüm tavşanlar tavşan olarak var olmuşlar, herhangi bir canlıdan türememiş, herhangi bir canlıya dönüşmemişlerdir. Darwinistlerin, teorilerini ayakta tutmak uğruna başvurdukları sahtekarlıkların, çarpıtmaların ve propaganda yöntemlerinin bir anlamı yoktur. Fosil kayıtları, türlerin değişmezliğini açıkça göstermiş ve bu konuda yapılabilecek tüm spekülatif açıklamaları geçersiz kılmıştır.

KARABATAK KAFATASI

Yaş: 18 milyon yıl
Dönem: Miosen
Bölge: Şili

Uzun gövdeli, geniş kuyruklu bir su kuşu olan karabataklar, 18 milyon yıl önce de günümüzdeki örnekleriyle aynı özelliklere sahipti. Darwinistler, canlıların sürekli bir değişim içinde oldukları ve ara aşamalardan geçerek evrimleştikleri telkinini vermeye çalışırlar. Oysa gerçek böyle değildir: Yeryüzü katmanlarında bulunan sayısız fosil, tıpkı bu karabatak örneğinde olduğu gibi, canlıların hiçbir değişim geçirmediklerini ilan etmektedir.

RAKUN KAFATASI

Yaş: 12-7 milyon yıl
Dönem: Miosen
Bölge: Çin

Yaklaşık 12 milyon yıllık rakun dişlerinin, günümüzdeki rakunların dişlerinden hiçbir farkı yoktur.

Miosen dönemine ait rakun kafatası fosili, bu canlıların yaklaşık 12 milyon yıldır hiçbir değişime uğramadıklarını belgelemektedir. Fosilde öne çıkan anatomik özellikler, rakunların milyonlarca yıl önce de şimdiki gibi yaşadıklarını göstermektedir. Canlılık tarihi, Darwinistlerin iddia ettikleri gibi değildir. Milyonlarca yıl önce yeryüzünde, yarı gelişmiş garip varlıklar, gelişimini tamamlayamamış acayip memeliler yoktur. Tam tersine, milyonlarca yıl önceki dünya da, günümüzdeki canlıların yaşadıkları, olağanüstü canlı çeşitliliğinin olduğu bir dünyadır. İşte Darwinistleri korkutan ve telaşlandıran bilimsel gerçek budur.

ÇAYIR KURDU KAFATASI

Yaş: 90 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: He Zheng, Gan Su, Çin

Resimlerde fosilin dişleri detaylı olarak görülmektedir.

90 milyon yıllık çayır kurdu, günümüzde yaşayan çayır kurtlarından tamamen farksızdır. Bu canlı, milyonlarca yıl önce günümüz türdeşleriyle aynı özelliklere sahip olarak yaşamıştır. Hiçbir değişim geçirmemiştir; 90 milyon yıl boyunca yaşamış olan çayır kurtlarının hiçbiri bir başka türe dönüşmemiş, bir başka türden evrimleşmemiştir. Bu durum, milyonlarca yıl önce yaşamış tüm diğer canlılar için de geçerlidir. Durum böyleyken, insanın değiştiğine dair evrimci açıklamalar kuşkusuz ki hiçbir mantığa dayanmamaktadır. Bunların da diğerleri gibi aldatmacadan öte bir anlam taşımadığı açıktır.

ZEBRA KAFATASI

Yaş: 70-40 milyon yıl
Dönem: Kretase-Eosen
Bölge: Çinang Xi, Çin

Günümüzde yaşayan zebralar, bundan yaklaşık 70 milyon yıl önce de aynı özelliklere sahipti. Bu kafatası fosili detaylı incelendiğinde, canlının tüm özelliklerinin günümüz zebralarıyla aynı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, zebraların yaratıldıkları andan itibaren hiçbir değişime maruz kalmadıklarını, mükemmel özellikleriyle bir anda yaratıldıklarını kanıtlamaktadır. Bu üstün yaratılış, insan da dahil olmak üzere tüm diğer canlılar için geçerlidir ve bu gerçek karşısında Darwinizm açıklamasız ve çaresizdir.

ANTİLOP KAFATASI

Yaş: 50 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Da Quing, Hei Long Jiang, Çin

Bu canlıların 50 milyon yıl önceki örnekleri kusursuz şekilde muhafaza olmuştur. Milyonlarca yıllık bu örnek, antilopların hiçbir değişime uğramadıklarını, bir başka canlıdan türemediklerini, evrimleşmediklerini göstermektedir. Tıpkı milyonlarca yıllık zebralar, kurtlar, kaplanlar, tilkiler gibi bu canlılar da Allah'ın takdir ettiği biçimde yaratılmış ve değişmemişlerdir. Diğer tüm canlılarda olduğu gibi, insanın hayali evrimi hikayesinde de bunu destekleyecek tek bir ara geçiş formu bulunmamaktadır. Kısacası, evrimcilerin bu sahte iddiası tüm diğer iddiaları gibi geçersizdir; yeryüzünde hiçbir canlı evrim geçirmemiştir.

DİPNOTLAR

24. Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280

25. S. M. Stanley, The New Evolutionary Timetable: Fossils, Genes, and the Origin of Species, Basic Books Inc. Publishers, N.Y., 1981, s.71

26. Richard E. Leakey, The Making of Mankind, London, 1981, s. 43

27. E.R. Leach; Nature, 293:19, 1981

28. L.D.Sunderland, Darwin's Enigma: Fossils and Other Problems, 4. Baskı, Master Books, 1988, 10 Nisan 1979 tarihli mektuptan

11 / total 18
Harun Yahya'nın Darwin'i Yıkan Kafatasları kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top