< <
12 / total: 18

Kafatası fosillerinden bazı örnekler -10-

KAPLAN KAFATASI

Yaş: 90 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Si Chuan, Çin

Darwinistler, şimdiye kadar teorilerini destekleyecek hiçbir bilimsel delil sunamamışlardır. Rekonstrüksiyonlarla, sahte kafatası örnekleriyle ve yanıltıcı gazete ve televizyon haberleriyle insanları yönlendirmek, hayali evrimi yaşanmış gibi göstermek isterler. Ancak bilimsel delillerin gösterdiği gerçek, canlıların milyonlarca yıl önce de bugünkü görünümleri ve kompleks özellikleriyle yaşadıkları ve hiçbir değişim geçirmedikleridir. Resimdeki 90 milyon yıllık kaplan kafatası da bu gerçeği açıkça göstermektedir. Görülmektedir ki, kaplan da diğer tüm hayvanlar ve insanlar gibi evrim geçirmemiştir.

KURT KAFATASI

Yaş: 120 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Qing Hai, Çin

Kurtlar, güçlü yapıları ve üstün anatomileri ile kusursuz bir yaratılış harikasıdır. Karda yürümeye uygun pençeleri, uzun mesafelere dayanıklı yapılarıyla özel olarak yaratılmış olan bu canlılar günümüzden tam 120 milyon yıl önce de aynı anatomik yapıları, aynı güçlü bedenleriyle yeryüzünde bulunmuşlardır. 120 milyon yıl boyunca bozulmadan kalmış olan bu kafatası fosili, kurtların evrim teorisine göre sözde henüz gelişmekte olmaları gereken bir dönemde eksiksiz şekilde kurt olarak var olduklarını kanıtlamaktadır. Darwinistler, türler içindeki bu değişmezliği açıklayamazken, hala insanın evrim geçirdiği yalanında ısrar ederler. Oysa bu iddialarını destekleyebilecek hiçbir bilimsel bulguları yoktur. Tıpkı 120 milyon yıllık bu kurt ve değişmeden kalmış tüm diğer canlılar gibi, insan da hiçbir değişim geçirmemiş, evrimleşmemiştir.

SIRTLAN KAFATASI

Yaş: 80 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Gui Zhou, Çin

Darwin'in ve onu izleyen tüm diğer Darwinistlerin büyük umut bağladıkları fosil kayıtlarında 20. yüzyılın ortalarında değişmeden kalmış fosil örnekleri elde edilince teorinin savunucuları bir panik yaşadılar. Fosillerdeki bu durağanlığa "stasis" adını verdiler ve fosil kayıtlarının ortaya çıkardığı bu beklenmedik ve kendileri açısından bu beklenmedik gelişme karşısında, fosilleri teoriye uyarlayabilmek için "Sıçramalı Evrim" teorisini ortaya attılar. Hiçbir bilimsel delili olmayan ve hatta son derece saçma izahlara sahip bu iddianın bir kurtarıcı olacağını sandılar. Ama fosil kayıtlarının kendilerini çok daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacağını hiç düşünmemişlerdi. Sıçramalı evrimin adeta bir kurtarıcı olarak düşünüldüğü 1970'li yılların başında, fosil kayıtlarındaki durağanlığı belgeleyen yalnızca birkaç "yaşayan fosil" örneği ön plana çıkarılmıştı. Ama Darwinistler, yaşayan fosil örneklerinin "milyonlarca" olduğunu hiç hesaba katmamışlardı. Şu an, belgelenmiş sayısız yaşayan fosil örneği, evrim teorisinin tüm türevlerini ortadan kaldırmaktadır. Onlardan biri de resimde görülen 80 milyon yıllık sırtlan kafatasıdır.

GELİNCİK KAFATASI

Yaş: 60 milyon yıl
Dönem: Paleosen
Bölge: Shan Dong, Çin

"İlkel çorbada meydana gelen ilk hücreden Homo sapiens’in muhteşem inceliklerine doğru ilerleyen hayatın evrimi – herkesin bildiği gibi – daha fazla kompleksliğe doğru ilerleyen uzun bir yolculuktu. Fakat herkesin bildiği bu konuda bir sorun vardır ki… Bu da bunun doğru olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmamasıdır." 29

Discover dergisinin eski editörlerinden evrimci Lori Oliwensen'in bu sözleri, evrim teorisinin karşı karşıya olduğu inkar edilemeyecek çıkmazı açıkça gözler önüne sermektedir. Bulunan fosiller, evrim teorisine bilimsel bir delil sunmamakta, tam tersine, evrim savunucularının bir utancı haline gelmektedir. Günümüz gelinciklerinden hiçbir farkı olmayan 60 milyon yıllık gelincik kafatası da aynı gerçeği Darwinistlere hatırlatmakta, evrim hikayelerinin bir geçerliliğinin olmadığını kanıtlamaktadır.

KAPLUMBAĞA

Yaş: 60 milyon yıl
Dönem: Paleosen
Bölge: Yun Nan, Çin

Darwinistler, insanın hayali evrimine kendilerince 20 milyon yıllık bir zaman dilimi biçerler. Yani, insanın, hayali değişimler geçirerek sözde şempanzeden bugünlere gelmesi için hesaplanan ve evrim teorisine en uygun olarak belirlenen süre budur. Buna göre, söz konusu 20 milyon yıllık süreye ait şempanzeden insana sözde geçişi gösteren sayısız ara geçiş formu bulunması gerekir. Ama bu uzun dönem boyunca olması gereken tek bir ara geçiş fosili bile ortada yoktur. Bunun yerine, çok daha uzun dönemler boyunca yaşamış olan mükemmel yapıdaki kara canlılarının fosilleri bulunmaktadır. 60 milyon yıllık kaplumbağa fosili bu canlının 60 milyon yıl boyunca hiç değişmemiş olduğunu kanıtlamaktadır ki, bu durum, ellerinde insanın evrimine dair hiçbir bilimsel delil bulunmayan evrimcilerin iddialarına karşı çok güçlü bir delildir. Artık bunun üzerine Darwinistlerin tüm provokasyonları boşunadır. Canlılar değişmemiştir, insanlara sürekli telkin edilen bir evrim tarihi yoktur. Allah, insan da dahil olmak üzere tüm canlıları yoktan yaratmıştır.

BOZAYI KAFATASI

Yaş: 90 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Gui Zhou, Çin

Eğer ayılar, Darwin'in iddia ettiği gibi, zamanla küçük değişimlerle tesadüfen başka canlılardan türemiş olsalardı, 90 milyon yıl önce yeryüzünde bu hayali değişimi gösteren ilginç canlıların bulunması gerekirdi. Göz çukurları henüz oluşmamış, kulaklarının biri olmayan veya bacakları yeni oluşmaya başlamış, kısaca günümüzdeki ayıları andıran ama tam ayı haline gelmemiş garip canlıların olması gerekirdi. Üstelik bu garip canlıların fosil kayıtlarında pek çok izi bulunmalıydı. Fakat 90 milyon yıllık fosil kalıntılarına baktığımızda, milyonlarca yıl önce de günümüz türdeşlerinden hiçbir farkı olmayan, eksiksiz yapıya sahip bozayıların yaşamış olduğunu görürüz. Fosil kayıtları canlıların hiç değişmediklerini, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir.

KURT KAFATASI

Yaş: 9,3 milyon yıl
Dönem: Miosen
Bölge: Yun Nan, Çin

Darwinistler canlı varlıklar üzerinde düşünmezler. Onların mükemmel yapıda olduklarını, üstün özelliklere sahip olduklarını, hiçbirinin tek bir hücresinin bile tesadüfen meydana gelemeyeceğini düşünmek istemezler. İşte bu nedenle Allah'ın yüce kudretini ve aklını takdir etmekten uzaktırlar. Akıl ve bilim dışı Darwinist mantığa göre, tüm evrendeki kompleksliğin tek bir açıklaması vardır: Çamurlu bir su birikintisinden bir şekilde sözde ilk hücre ortaya çıkmış ve bugün gördüğümüz aslanları, su samurlarını, tavşanları, kedileri ve insanı meydana getirmiştir. Ancak Darwinizm'in kitlelere vermek istediği bu mesaj artık ölmüştür, geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü yüz milyonlarca yıllık balıklar, sürüngenler, kuşlar ve 9,3 milyon yıllık bu kurt kafatası tek bir gerçeği göstermektedir: Evrim teorisi bir yalandır.

KUTUP TİLKİSİ KAFATASI

Yaş: 8,2 milyon yıl
Dönem: Miosen
Bölge: Si Chuan, Çin

Kutup tilkisi gibi bir memelinin, Darwinistlerin iddia ettikleri şekilde bir evrim geçirmesi için, kapsamlı ve yoğun değişikliklere ihtiyacı olmalıdır. Bu sahte değişimler için sayısız sözde faydalı mutasyon gerçekleşmeli, gelişmemiş organlar elenmeli, yeni organlar türemeli, canlının tüm uzuvları, başka uzuvlardan çeşitlenerek dönüşüme uğramalıdır. Üstelik bu değişimlerin, yer katmanlarında izleri görülebilmeli, fosil kayıtlarında tilki ayaklarına dönüşen solungaçlara, tilki kulaklarına dönüşen dokungaçlara rastlanılmalıdır. Ama fosil kayıtlarında bu hayali dönüşümlerin tek bir örneği bile yoktur. Onun yerine fosil kayıtları günümüz tilkilerinin milyonlarca yıl önce de yaşadığını göstermektedir. 8,2 milyon yıllık resimdeki kutup tilkisi kafatası, bu durumu doğrulamaktadır. Bu önemli gerçek karşısında Darwinistlerin öne sürebilecekleri hiçbir akılcı iddia yoktur.

;

KAPLAN KAFATASI

Yaş: 78 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Guang Dong, Çin

Resimde görülen kaplan kafatası, kaplanların 78 milyon yıldır hiçbir değişim geçirmediklerini göstermektedir. Evrimcilerin, canlıların hayali bir ortak atadan türedikleri, sürekli bir değişim içinde oldukları ve değişerek geliştiklerine dair on yıllardır anlattıkları senaryolar, bilimsel olarak geçersizdir. Bu senaryoları destekleyen hiçbir fosil bulunmamıştır. Yapılan kazılar, tüm canlıların olduğu gibi, memelilerin de hayali evrim tarihini, kesin delillerle yok etmektedir. Fosiller, Darwinizm'e büyük bir darbe, Yaratılış gerçeği için ise kesin ve önemli bir delildir.

PANDA KAFATASI

Yaş: 88 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Pan Zhi Hua, Si Chuan, Çin

Darwinist iddialara göre değerlendirildiğinde, panda gibi büyük otobur bir memelinin evrim geçirebilmesi için, sayısız ara aşamaya ihtiyaç vardır. Bu sahte ara aşamaların gerçekleşmesi için milyonlarca yıl ve sayısız değişim gereklidir. Ama evrimciler açısından şaşırtıcıdır ki, fosil kayıtları milyonlarca yıllık örneklerinde yalnızca bugünkü panda örneklerini ortaya koymaktadır. 88 milyon yıl önce günümüz pandalarının yaşamış olduğunu gösteren deliller ve Darwinistlere göre olması gereken sayısız ara formdan tek bir tanesinin bile bulunamamış olması, evrim teorisine vurulmuş en büyük darbelerdendir. Tüm varlıkları yoktan var eden Allah için böyle bir canlıyı bugün de yaratmak, 88 milyon yıl önce de yaratmak kuşkusuz kolaydır. Fakat Darwinistler bunu kavrayamazlar.

AYI KAFATASI

Yaş: 80 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Yun Nan, Çin

Günümüzde yaşayan hangi canlıya baksak milyonlarca yıl önce yaşamış örneklerinden hiçbir farkı olmadığını görürüz. Ayılar, pandalar, kaplanlar, tilkiler, kaplumbağalar ve diğer tüm canlılar hiç değişim geçirmemiştir. Resimde görülen 80 milyon yıllık ayı kafatası da bu gerçeği teyit eden delillerden biridir. 80 milyon yıl boyunca yer katmanlarının arasında muhafaza olmuş bu fosilin tüm anatomik özellikleri günümüz ayılarıyla tıpatıp aynıdır. Yeryüzündeki tüm canlıların hiç değişmedikleri açıkça görülmekteyken, Darwinistlerin insanın değişim geçirdiğine dair iddialarda bulunmaları, büyük bir mantık hezimetidir.

SİBİRYA KURDU KAFATASI

Yaş: 80 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Gan Su, Çin

Fosil kayıtlarındaki durağanlık, artık Darwinistler tarafından da inkar edilemez bir hal almıştır. Türlerin değişmemiş olduğunu kabul etmeye başlayan pek çok Darwinist, bu konudaki ısrarlı senaryolarından vazgeçmek zorunda kalmıştır. Gün geçtikçe artan sayısız yaşayan fosil bulgusu, Darwinistlerin "değişim" bekledikleri on milyonlarca yıllık zaman zarfı boyunca "değişmezlik" göstermiştir. Bir başka deyişle türler evrim geçirmemiştir. Resimde kafatası fosili görülen 80 milyon yıllık Sibirya kurdunun canlı örneği, bu hayvanların da hiçbir değişime uğramamış olduğunu göstermektedir.

KAPLAN KAFATASI

Yaş: 80 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Gui Zhou, Çin

Resimde fosilin diş yapısının detayı görülmektedir.

80 milyon yıl evrimciler için önemli bir süredir. Darwinistler, 80 milyon yıl gibi uzun bir süre için sayısız hayali evrim senaryosu geliştirirler. Bir kaplanın hayali atalarını kendilerince tespit eder, bunların nasıl sözde değişimlerden geçmiş olabileceğini kurgular, kaplanın sahip olduğu özelliklerin nasıl aşama aşama geliştiği yönünde hikayeler geliştirir ve bu uzun dönemde kaplan için hayali, tesadüfi ve bilimsel delilden tamamen yoksun bir evrim senaryosu oluştururlar. Çünkü Darwinizm'e göre zaman; sahte bir yaratıcı, geliştirici, değiştiricidir.

Fakat 80 milyon yıl gibi oldukça uzun zaman öncesine ait fosil kayıtlarında, yeni gelişmekte olan garip varlıklar değil, günümüz kaplanları bulunmaktadır. 80 milyon yıl öncesine ait bu kaplan kafatası fosili, sahip olduğu tüm detaylarla bunu açıkça göstermekte ve Darwinizm'e kesin delillerle karşı çıkmaktadır.

ANTİLOP KAFATASI

Yaş: 83 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: He Zheng, Gan Su, Çin

Çin'de bulunmuş olan 83 milyon yıllık antilop kafatası fosili, antiloplara ait diğer fosil kayıtlarının gösterdiği gerçeği bir kez daha gündeme getirmektedir: Ne kadar uzun süre geçmiş olursa olsun, antiloplar hiçbir değişime uğramadan kalmışlardır. On milyonlarca yıllık antilopların birbirlerinden ve günümüzde yaşamakta olan örneklerinden farkı yoktur. Yerin altı araştırıldıkça, tarihi gitgide geriye giden fosil örnekleri bulunmakta ve bunların hepsi evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını göstermektedir. Evrimcilerin yıllardır arayıp durdukları ara fosillerin ise bir tane bile örneği çıkmamıştır. Darwinistlerin bu duruma akılcı ve bilimsel bir açıklama getirmeleri gerekmektedir. Eğer böyle bir açıklamaları yoksa, bu durumda bilimin gösterdiği açık gerçeği kabul etmeleri gerekir. Bu da tüm varlıkları Yüce Rabbimiz olan Allah'ın yarattığı gerçeğidir.

DİPNOTLAR

29. Stephen Jay Gould, Life's Grandeur, Vintage, London, 1996, s. 212

12 / total 18
Harun Yahya'nın Darwin'i Yıkan Kafatasları kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top